تست های فوق تخصصی

ویزیت فوق تخصصی :
انجام بررسي و معاينات باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي آلرژيك مانند:
• آزمايشهاي خراش جلدي (Skin prick test) و نيز Skin patch test براي آلرژيهاي مختلف
• تست تنفسي (Spirometry) براي بيماران مبتلا به مشكلات تنفسي آلرژيك مانند آسم
• انجام آزمايشهاي بررسي‌هاي باليني و آزمايشگاهي مورد لزوم براي تشخيص و درمان انواع بيماريهاي نقص ايمني مانند تست‌هاي جلدي با PPD، DT و كانديدا